Online Eğitimlerimiz

ONLINE - CIA Sertifikalı İç Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri » PART I - İÇ DENETİMİN TEMELLERİ

İntegral Akademi - Ürün Görseli
 0 Saat
EĞİTİM BİLGİSİ

CIA Bölüm Bir, IIA’nın Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) ile uyum ve uygunluk içerisindedir ve iç denetimin temelleri kapsamında altı alan bulunmaktadır. İntegral Akademi CIA sınavına hazırlık Part I eğitim içeriği revize edilen versiyona uygun olarak aşağıdaki 6 bölümden oluşmaktadır.

Part I- İç Denetimin Temelleri Eğitim İçeriği

I. İç Denetimin Temelleri

II. Bağımsızlık ve Objektiflik

III. Yetkinlik ve Gereken Mesleki Özen

IV. Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programı

V. Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol

VI. Sahtekârlık ve Suiistimal Riskleri

 

Part I, Akademisyen ve CIA sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlandı.

       569 sayfa eğitim içeriği

       900 adet çoktan seçmeli test sorusu,

       Tamamı Türkçe konu anlatımı ve sorular

       Sesli konu anlatımı

      Etkili ve renkli tasarım

      Bilgisayar, Akıllı Telefon ve Tabletlerden erişim

      1 yıl sınırsız erişim

Yeni sınav müfredatının bazı özellikleri:

İç Denetim Mesleki Uygulamaları İçin Temel Prensipler ve İç Denetim Misyonu gibi UMUÇ unsurları da programa dâhil edilmiştir.

Müfredat, IIA’nın Öznitelik Standartlarıyla daha büyük bir uyum ve uygunluk içerisindedir.

Sınav, güvence ve danışmanlık görevleri arasındaki farkları kapsamaktadır.

Sınav, Standartlara uyumun veya uyumsuzluğun uygun bir şekilde ve tarzda açıklanmasını da kapsamaktadır.

En büyük sınav alanı, sınavın %35’ini oluşturan “Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol” alanıdır.

Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladıklarını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.

CIA Bölüm Bir Müfredatı

ALAN

BİLİŞSEL SEVİYE

I.  İç Denetimin Temelleri (%15)

A

IIA’nın İç Denetim Misyonunu yorumlamak, İç Denetimin, İç Denetim Mesleki Uygulamaları İçin Temel Prensiplerinin tanımını yapmak ve iç denetim biriminin amacını, yetkisini ve sorumluluğunu tanımlamak

Yetkinlik

B

İç denetim tüzüğünün gereklerini açıklamak (tüzüğün oluşturulması için gerek unsurlar, tüzüğün işleme konması için gereken yönetim kurulu onayı, tüzüğün diğer makamlara bildirilmesi, vb.)

Temel

C

İç denetim biriminin sağladığı güvence ve danışmanlık hizmetleri arasındaki farkları yorumlamak

Yetkinlik

D

IIA Etik Kurallarına uyum göstermek

Yetkinlik

II. Bağımsızlık ve Objektiflik (%15)

A

İç denetim biriminin kurumsal bağımsızlığını yorumlamak (iç denetim biriminin bağımsızlığının önemi, fonksiyonel raporlama,

Temel

B

İç denetim biriminin bağımsızlığına herhangi bir zarar gelip gelmediğini saptamak

Temel

C

Bir münferit iç denetçinin bağımsızlığına herhangi bir zarar gelip gelmediğini belirlemek de dâhil, denetçinin objektifliğini değerlendirmek, korumak ve sürdürmek

Yetkinlik

D

Mesleki objektifliğe teşvik eden ve objektifliği destekleyen politikaları analiz etmek

Yetkinlik

III.  Yetkinlik ve Gereken Mesleki Özen (%18)

A

İç denetim biriminin sorumluluklarını yerine getirmek için gereken (geliştirilmiş veya sonradan kazanılmış) bilgi, beceri ve yetkinlikleri tespit etmek

Temel

B

Teknik beceriler ve sosyal beceriler (iletişim becerileri, kritik düşünebilme, ikna/müzakere, birlikte çalışma ve işbirliği becerileri) de dâhil olmak üzere, bir iç denetçinin kendi münferit sorumluluklarını yerine getirebilmek için sahip olması gereken bilgi ve yetkinlikleri göstermek

Yetkinlik

C

Gereken mesleki özeni göstermek

Yetkinlik

D

Sürekli mesleki geliştirme programıyla münferit iç denetçilerin yetkinliğini göstermek

Yetkinlik

IV. Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programı (%7)

A

Kalite güvencesi ve geliştirme programının gerek unsurlarını (iç değerlendirmeler, dış değerlendirmeler, vb.) sıralamak ve tanımlamak

Temel

B

Kalite güvencesi ve geliştirme programının sonuçlarını yönetim kuruluna veya diğer yönetim makamlarına raporlama şartlarını tanımlamak

Temel

C

IIA’nın Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uyum veya uyumsuzluğun açıklanmasında uygun ifade şeklini ve tarzını tespit etmek

Temel

V.  Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol (%35)

A

Kurumsal yönetişim konseptini tanımlamak

Temel

B

Kurumsal kültürün genel kontrol ortamı ve münferit görev riskleri ve kontrolleri üzerindeki etkilerini tespit etmek

Temel

C

Kurumun etik değerlerini ve standartlara uyum sorunlarını, ihlal şüphelerini ve eğilimlerini tespit etmek ve yorumlamak

Temel

D

Kurumsal sosyal sorumlulukları tespit etmek

Temel

E

Başlıca risk kavramlarını ve risk yönetim süreçlerini tanımlamak

Yetkinlik

F

Kurum için uygun ve global olarak kabul edilmiş risk yönetimi çerçevelerini tanımlamak (COSO – ERM, ISO 31000, vb.)

Temel

G

Risk yönetiminin etkinliğini süreçler ve fonksiyonlar bakımından incelemek

Yetkinlik

H

Kurumun risk yönetim sürecinde iç denetim biriminin oynadığı rolün süreç bakımından uygun olup olmadığını tespit etmek

Temel

I

İç kontrol konseptlerini ve kontrol tiplerini ve tarzlarını yorumlamak

Yetkinlik

J

Kuruma uygun olan ve global olarak kabul edilmiş kontrol çerçevelerini uygulamak (COSO, vb.)

Yetkinlik

K

İç kontrollerin etkinliğini ve etkililiğini incelemek

Yetkinlik

VI. Sahtekârlık ve Suiistimal Riskleri (%10)

A

Sahtekârlık ve suiistimal risklerini ve tiplerini yorumlamak ve bir görevi yerine getirirken bu sahtekârlık ve suiistimal risklerinin özel mülâhazalar gerektirip gerektirmediğini saptamak

Yetkinlik

B

Sahtekârlık ve suiistimal eylemlerinin meydana gelme ihtimalini (kırmızı bayrak işaretleri, vb.) ve kurumun bu sahtekârlık ve suiistimal eylemlerini nasıl ve ne şekilde tespit edebileceğini değerlendirmek

Yetkinlik

C

Sahtekârlık ve suiistimal eylemlerini tespit etmek ve önlemek için kontrol sistemi ve denetim önerilerinde bulunmak ve ayrıca, kurumun sahtekârlık ve suiistimal eylemlerine karşı farkındalığını artırmak için kurum çalışanlarına verilebilecek eğitim önerileri sunmak

Yetkinlik

D

Adli amaçlara yönelik denetimle (sorgulama, soruşturma, test, vb.) ilgili teknikleri ve iç denetimin bu konudaki rollerini tespit etmek

Temel

 

KURUMSAL TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

info@integralakademi.com

0 (216) 675 61 50


>