Online Eğitimlerimiz

ONLINE - CIA Sertifikalı İç Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri » PART II - İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İntegral Akademi - Ürün Görseli
 0 Saat
EĞİTİM BİLGİSİ

CIA Bölüm İki, iç denetim aktivitesinin yönetilmesi, görevin planlanması, görevlerin gerçekleştirilmesi, görev sonuçlarının açıklanması ve ilerlemenin izlenmesi konularına odaklanan dört alan içermektedir. CIA Bölüm İki, adayların, özellikle Performans Standartlarıyla (2000, 2200, 2300, 2400 ve 2500 serileri) ve güncel iç denetim uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri ve kabiliyetlerini test etmektedir.

İntegral Akademi CIA sınavına hazırlık Part II eğitim içeriği revize edilen versiyona uygun olarak aşağıdaki 4 bölümden oluşmaktadır.

Part II- İç Denetim Uygulamaları Eğitim İçeriği

I. İç Denetim Aktivitesini Yönetmek

II. Görevi Planlamak

III. Görevi Gerçekleştirmek

IV. Görev Sonuçlarını Açıklamak ve İlerlemeyi İzlemek

  

Part II, Akademisyen ve CIA sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlandı.

       615 sayfa eğitim içeriği

       1.300 adet çoktan seçmeli test sorusu,

       Tamamı Türkçe konu anlatımı ve sorular

       Sesli konu anlatımı

       Etkili ve renkli tasarım

       Bilgisayar, Akıllı Telefon ve Tabletlerden erişim

       1 yıl sınırsız erişim

 

Yeni sınav müfredatının bazı özellikleri:

Müfredat, IIA’nın Performans Standartlarıyla daha büyük bir uyum ve uygunluk içerisindedir.

Sınav, iç denetim yöneticisinin artık riski değerlendirmek ve riski kabul ettiğini bildirmek ve açıklamakla ilgili sorumluluğunu kapsamaktadır.

En büyük sınav alanı, sınavın % 40’ını oluşturan “Görevi Gerçekleştirmek” alanıdır.

Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladıklarını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.

CIA Bölüm İki Müfredatı

ALAN

BİLİŞSEL SEVİYE

I. İç Denetim Birimini (Aktivitesini) Yönetmek (%20)

1. İç Denetim Faaliyetleri

A

İç denetim faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve izlenmesi için politika ve prosedürleri tanımlamak

Temel

B

İç denetim biriminin idari faaliyetlerini (bütçeleme, kaynak sağlama, işe alma ve kadro oluşturma) yorumlamak

Temel

2. Bir Risk Temelli İç Denetim Planı Oluşturmak

A

Potansiyel denetim görevlerinin kaynaklarını belirlemek (örneğin, denetim evreni, denetim döngüsü koşulları, yönetimin talepleri, düzenleyici görevler, ilgili pazar ve endüstri trendleri, ortaya çıkan yeni sorunlar, vb.)

Temel

B

Risk değerlendirmesi yapmak için bir risk yönetimi çerçevesi belirlemek ve bu risk değerlendirmesi sonuçlarından yola çıkarak denetim görevlerini öncelik durumuna göre sıralamak

Temel

C

Güvence görevleri tiplerini (risk ve kontrol değerlendirmeleri, dışarıdan alınan denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin alınması için üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmeye uyum, güvenlik ve gizlilik, performans ve kalite denetimleri, kilit performans göstergeleri, operasyonel denetimler ve düzenleyici kurallara uyum denetimleri) yorumlamak

Yetkinlik

D

Tavsiye, görüş ve öneri sunma amacıyla tasarlanan danışmanlık görevleri tiplerini (eğitim, sistem tasarımı, sistem geliştirme, özen ve ihtimam gösterme, gizlilik, kıyaslama yapılması, iç kontrol değerlendirmeleri, süreç haritalandırma, vb.) yorumlamak

Yetkinlik

E

İç denetim çalışmalarının dış denetçiyle, düzenleyici gözetim otoriteleriyle ve diğer iç güvence fonksiyonlarıyla eşgüdümünün nasıl yapılabileceğini ve diğer güvence sağlayıcıların çalışmalarına ne kadar bel bağlanabileceğini tanımlamak

Temel

3. Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Bildirim ve Raporlama

A

İç denetim yöneticisinin yıllık denetim planını yönetim kuruluna ve üst yönetime bildirdiğini ve yönetim kuruluna onaylattığını bilmek

Temel

B

İç denetim yöneticisinin, yönetim kuruluna raporlaması gereken önemli risk maruziyetlerini, risk kontrolünü ve yönetişim sorunlarını tespit etmek

Temel

C

İç denetim yöneticisinin, üst yönetime ve yönetim kuruluna sunmak üzere, kurumun iç kontrol ve risk değerlendirme süreçlerinin genel etkinliği hakkında hazırladığı raporları tespit etmek

Temel

D

İç denetim yöneticisinin üst yönetime ve yönetim kuruluna periyodik olarak bildirdiği kilit performans göstergelerini tespit etmek

Temel

II. Görevleri Planlamak (%20)

1. Görev Planlamak

A

Görev hedef ve amaçlarını, değerlendirme kriterlerini ve görevin kapsamını belirlemek

Yetkinlik

B

Kilit risklerin ve kontrollerin tespit edilmesini sağlama amacına yönelik görevleri planlamak

Yetkinlik

C

Risk ve kontrol faktörlerinin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi de dâhil olmak üzere, tüm denetim alanlarının detaylı bir risk değerlendirmesini yapmak

Yetkinlik

D

Görev prosedürlerini belirlemek ve görev iş programı hazırlamak

Yetkinlik

E

Görevin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan personel ve kaynak düzeylerini belirlemek

Yetkinlik

III. Görevi Gerçekleştirmek (%40)

1. Bilgi Toplamak

A

Bir görev alanı ön araştırmasının parçası olarak görev alanıyla ilgili bilgileri (önceki denetim raporlarının ve verilerinin gözden geçirilmesi, son provasının ve mülakatların yapılması, gözlem yapılması, vb.) toplamak ve incelemek

Yetkinlik

B

Bir görev alanı ön araştırmasının parçası olarak kontrol listeleri hazırlamak ve risk ve kontrol anketleri geliştirmek

Yetkinlik

C

Uygun örnekleme (istatiksel olmayan örnekleme, yargısal örnekleme, keşif örnekleme, vb.) ve istatiksel analiz tekniklerini uygulamak

Yetkinlik

2. Analiz ve Değerlendirme

A

Bilgisayarlı denetim araçlarını ve tekniklerini (veri madenciliği ve veri özütleme, sürekli izleme, otomatik çalışma kâğıtları hazırlama, gömülü denetim modülleri, vb.) kullanmak

Yetkinlik

B

Potansiyel kanıt kaynaklarının konuyla bağlantılı, yeterli ve güvenilir olup olmadığını değerlendirmek

Yetkinlik

C

Uygun analitik yaklaşımları ve süreç haritalandırma tekniklerini (süreç tanımlama, iş akışı analizi, süreç haritası çıkarma ve analizini yapma, spagetti haritaları, RACI diyagramları, vb.) uygulamak

Yetkinlik

D

Analitik gözden geçirme tekniklerini (oran tahmini, değişim analizleri, fiili bütçe ile planlanan bütçe kıyaslaması, trend analizleri, yerindelik testleri, kıyaslama yapılması, vb.) saptamak ve uygulamak

Temel

E

Görev sonuçlarını ve bunlarla ilgili varılan sonuçları desteklemek için konuyla ilgili bilgilerden çalışma kâğıtları ve dokümantasyon hazırlamak

Yetkinlik

F

Risk ve kontrol değerlendirmeleri de dâhil, görevle ilgili varılan sonuçları geliştirmek ve bunları özetlemek

Yetkinlik

3. Görev Gözetimi

A

Görev gözetimi konusunda kilit faaliyetleri tespit etmek (iş atamalarının koordine edilmesi, çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi, denetçilerin gösterdiği performansın değerlendirilmesi, vb.)

Temel

IV. Görev Sonuçlarını Açıklamak ve İlerlemeyi İzlemek (%20)

1. Görev Sonuçlarını Açıklamak ve Risk Kabulü

A

Görevin konusunu oluşturan kişi ve birimlerle gereken ilk ön teması ve iletişimi kurmak

Yetkinlik

B

İletişim kalitesini (doğru, objektif, açık ve net, kısa ve öz, yapıcı, eksiksiz ve tam, zamanında) ve unsurlarını (amaçlar, kapsam, varılan sonuçlar, öneriler ve eylem planı) göstermek

Yetkinlik

C

Görevin ilerleyişini ve katettiği yolu gösteren ara raporlar hazırlamak

Yetkinlik

D

Kurumsal değerleri korumak ve artırmak için yeni önerilerde bulunmak

Yetkinlik

E

Çıkış konferansı düzenlemek, denetim raporunu hazırlamak (taslak, gözden geçirme, onay ve dağıtım) ve yönetimden yanıt almak da dâhil, denetim görevini açıklamak ve raporlama sürecini tanımlamak

Temel

F

İç denetim yöneticisinin artık risk değerlendirme sorumluluğunu tanımlamak

Temel

G

Risk kabulünün açıklanma sürecini tanımlamak (kurumun kabul edemeyebileceği bir risk düzeyini yönetimin kabul etmesi hâlinde)

Temel

2. İlerlemeyi İzlemek

A

Yönetim eylem planından elde edilen sonuçlar da dâhil olmak üzere, görev sonuçlarını değerlendirmek

Yetkinlik

B

Yönetime ve yönetim kuruluna bildirilen denetim görevi sonuçlarının eğilimlerine ilişkin izleme ve tâkip çalışmalarını yönetmek

Yetkinlik

 

KURUMSAL TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

info@integralakademi.com

0 (216) 675 61 50


>