Online Eğitimlerimiz

ONLINE - CIA Sertifikalı İç Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri » PART III - İÇ DENETİM MESLEĞİNE İLİŞKİN İŞ BİLGİLERİ

Anasayfa » Online Eğitimlerimiz » ONLINE - CIA Sertifikalı İç Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri »

PART III - İÇ DENETİM MESLEĞİNE İLİŞKİN İŞ BİLGİLERİ

İntegral Akademi - Ürün Görseli
 0 Saat
EĞİTİM BİLGİSİ

Revize edilen CIA Bölüm Üç, iş zekâsı, bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri ve finansal yönetim konularına odaklanan dört alan içermektedir. CIA Bölüm Üç, adayların, özellikle bu temel iş konseptleriyle ilgili bilgi, beceri ve kabiliyetlerini test etmek için tasarlanmıştır. İntegral Akademi CIA sınavına hazırlık Part III eğitim içeriği revize edilen versiyona uygun olarak aşağıdaki 4 bölümden oluşmaktadır.

Part III- İç Denetim Mesleğine İlişkin İş Bilgileri

I. İş Zekası

II. Bilgi Güvenliği

III. Bilgi Teknolojileri

IV. Finansal Yönetim

 

Part III, Akademisyen ve CIA sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlandı.

       1.340 sayfa eğitim içeriği

       1.200 adet çoktan seçmeli test sorusu,

       Tamamı Türkçe konu anlatımı ve sorular

       Sesli konu anlatımı

      Etkili ve renkli tasarım

      Bilgisayar, Akıllı Telefon ve Tabletlerden erişim

      1 veya 2 yıl sınırsız erişim

Yeni sınav müfredatının bazı özellikleri:

 Sınav Bölüm Üç kapsamı içinde yer alan konu başlıklarının sayısı büyük oranda azaltılarak iç denetçiler için en önemli temel alanlara yeniden odaklanmıştır.
 

Sınav müfredatı, veri analitiği konusunda yeni bir alt-alan içermektedir. Sınavın bilgi güvenliği kısmı, sibergüvenlik riskleri ve yeni gelişen teknoloji uygulamaları gibi ek konu başlıklarını da içerecek şekilde genişletilmiştir.


En büyük sınav alanı, sınavın %35’ini oluşturan “İş Zekası” alanıdır. Sınavın bir kısmı, adayların mevcut konseptleri temelde anladıklarını göstermelerini gerektirmektedir; başka bir kısım ise adayların bilgileri, becerileri ve kabiliyetlerinde yetkinliklerini göstermelerini gerektirmektedir.

CIA Bölüm Üç Müfredatı

 

ALAN

BİLİŞSEL SEVİYE

I.  İş Zekası (%35)

1. Kurumsal Hedefler, Tutum ve Performans

A

Stratejik planlama sürecini ve kilit eylemleri tanımlamak (hedef belirleme, globalleşme ve rekabet mülâhazaları, kurumun misyonuna ve kurumsal değerlere uyum ve uygunluk, vb.)

Temel

B

Ortak performans ölçütlerini incelemek (finansal, operasyonel, niceliksel verilerle niteliksel verilerin kıyaslanması, üretkenlik, kalite, etkililik, etkinlik, vb.)

Yetkinlik

C

Kurumsal tutumu ve politikayı (kurum içinde bireylerin sahip olduğu yer, grupların konumu ve kurumların nasıl tepki gösterdiği ve tutum aldığı vb.) ve farklı petformans yönetimi tekniklerini (kurumsal özellikler, politikalar, motivasyon, iş tasarımı, ödüller, çalışma programları, vb.) açıklamak

Temel

D

Liderlik etme, mentorluk, insanlara rehberlik etme, kurumsal bağlılık oluşturma ve girişimcilik kabiliyeti gösterme konularında yönetimin etkililiğini tanımlamak

Temel

2. Kurumsal Yapı ve İş Süreçleri

A

Farklı kurumsal konfigürasyon yapılarının (adem-i merkeziye kıyasla merkezi örgütlenme, geleneksel yapıya kıyasla düz yapı, vb.) risk ve kontrol uygulamalarını değerlendirmek

Temel

B

Ortak iş süreçlerinin risk ve kontrol uygulamalarını incelemek (insan kaynakları, satınalma, ürün geliştirme, satış yapma, pazarlama, lojistik, dışarıdan sağlanan hizmet süreçlerin yönetimi, vb.)

Yetkinlik

C

Proje yönetimi tekniklerini tanımlamak (proje planı ve kapsamı, süre/ekip/kaynaklar/maliyet yönetimi, değişim yönetimi,vb.)

Temel

D

Çeşitli sözleşme formlarını ve unsurlarını tanımak (formalite, mülâhazalar, tek taraflı, çift taraflı, vb.)

Temel

3. Veri Analitiği

A

Veri analitiğini, veri türlerini, veri yönetişimini ve iç denetimde veri analitiği kullanmanın değerini ve önemini tanımlamak

Temel

B

Veri analitiği süreçlerini açıklamak (soruların tanımlanması, ilgili verilerin elde edilmesi, verilerin temizlenmesi/normalize edilmesi, verilerin analiz edilmesi, sonuçların açıklanması)

Temel

C

İç denetimde veri analitiği yöntemlerinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını bilmek (aykırılık saptama, tanı analizi, tahmin analizi, ağ analizi, metin analizi, vb.)

Temel

II. Bilgi Güvenliği (%25)

1. Bilgi Güvenliği

A

Ortak fiziksel güvenlik kontrol araçları ve türlerini (kartlar, anahtarlar, biyometrik ölçümler, vb.) ayırt etmek

Temel

B

Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetki kontrollerinin çeşitli formlarını (şifre, iki seviyeli kimlik doğrulama, biyometrik ölçümler, dijital imza, vb.) ayırt etmek ve potansiyel riskleri tespit etmek

Temel

C

Çeşitli bilgi güvenliği kontrollerinin (şifreleme, güvenlik duvarları, antivirüs programları) kullanılmasını ve kullanılma amacını açıklamak

Temel

D

Veri gizliliği kanunlarını ve bu kanunların veri güvenliği politikaları ve uygulamaları üzerindeki potansiyel etkilerini bilmek ve tespit etmek

Temel

E

Ortaya çıkan yeni teknoloji uygulamalarını tanımak ve bu uygulamaların bilgi güvenliği üzerine etkilerini tespit etmek (kendi cihazını getir [BYOD], akıllı cihazlar, nesnelerin interneti [IoT], vb.)

Temel

F

Var olan ve yeni ortaya çıkan siber güvenlik risklerini tanımak (hacking, korsanlık, onaysız ve hileli değişiklik yapma, fidye yazılım saldırıları, e-dolandırıcılık saldırıları, vb.)

Temel

G

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğiyle ilgili politikaları tanımlamak

Temel

III. Bilgi Teknolojileri (%20)

1. Uygulama ve Sistem Yazılımı

A

Sistem geliştirme yaşam döngüsündeki ve sistemin uygulamaya sokulması anındaki temel faaliyetleri (gereksinim ve koşulların belirlenmesi, projelendirme, geliştirme, test, hatadan arındırma, yerleştirme, bakım, vb.) tespit etmek ve süreç boyunca değişiklik kontrollerinin önemini kavramak

Temel

B

Temel veri tabanı terimlerini (veri, veri tabanı, kayıt, konu, saha, şema, vb.) ve internet terimlerini (HTML, http, URL, alan ismi, tarayıcı, tıklama, elektronik veri değişimi [EDI], çerezler, vb.) açıklamak

Temel

C

Yazılım sistemlerinin kilit özelliklerini (müşteri ilişkileri yönetimi [CRM] sistemleri; kurumsal kaynak planlaması [ERP] sistemleri; yönetişim, risk ve uyum [GRC] sistemleri; vb.) tanımlamak

Temel

2. BT Altyapısı ve BT Kontrol Çerçeveleri

A

Temel BT altyapısını ve ağ kavramlarını (sunucu, merkezi işlemci [anabilgisayar], müşteri-sunucu konfigürasyonu, ağ geçitleri, yönlendiriciler [router], LAN, WAN, VPN, vb.) açıklamak

Temel

B

Bir ağ yöneticisi, veri tabanı yöneticisi ve bilişim danışmanının (yardım masası) operasyona dayalı rollerini belirtmek

Temel

C

BT kontrol çerçevelerine (COBIT, ISO 27000, ITIL, vb.) ve temel BT kontrollerine ilişkin uygulamaları ve bunların amacını tespit etmek

Temel

3. Felaketten Kurtarma

A

Felaket kurtarma planlama yeri kavramlarını (sıcak, ılık, soğuk, vb.) açıklamak

Temel

B

Sistem ve veri yedekleme prosedürlerinin amaçlarını açıklamak

Temel

C

Sistem ve veri kurtarma prosedürlerinin amaçlarını açıklamak

Temel

IV.Finansal Yönetim (%20)

1. Finansal Muhasebe ve Finans

A

Mali muhasebenin temel kavramlarını ve başlıca ilkelerini (mali tabloların tipleri ve tahvil ve bonolar, finansal kiralama, emekli aylıkları, gayrimaddi varlıklar, araştırma ve geliştirme, vb.) tanımlamak

Temel

B

Hem ileri seviye hem de yeni geliştirilen mali muhasebe kavramlarını (konsolidasyon, yatırımlar, adil-değer temelinde kurulan ortaklıklar, döviz işlemleri, vb.) tanımak

Temel

KURUMSAL TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

info@integralakademi.com

0 (216) 675 61 50

 

>